حامی عدالت

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌ تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه >

ادامه خواندن
حامی عدالت

رای وحدت رویه شماره 799 (شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است)

مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ش>

ادامه خواندن
حامی عدالت

قانون مجازات اسلامی (جدید)

قانون مجازات اسلامی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به ن>

ادامه خواندن