دانستنیهای حقوق

  • صفحه اصلی
  • دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط
Details

آیا می دانید دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط چیست؟ در اینجا قصد داریم در این مورد توضیح مختصری ارائه نماییم. یکی از موارد اختلافی میان افراد که گاه به طرح دعوا در محاکم قضایی می انجامد، موضوع فسخ قرارداد است. در خرید و فروش ملک، اعم از زمین و خانه، سند قرارداد انعقادی میان طرفین، موجب رسمیت بخشی به موضوع معامله می شود. بنابراین هیچیک از طرفین نمی توانند به میل خود قرارداد را فسخ و مواد آن را زیرپا بگذارند. موضوع فسخ آنقدر اهمیت دارد که تقریباً در همه قراردادها یکی از بندهای قرارداد را به فسخ قرارداد اختصاص می دهند. البته فسخ قرارداد تابع شرایطی است که معمولاً در قرارداد باید ذکر شود. از این شرایط تحت عنوان خیارات نام برده می شود. در قانون مدنی از مواد 397 تا 444 راجع به انواع خیارات بحث شده است. حق فسخ روشن شد که قانونکذار در قانون مدنی برای هر یک از طرفین معاملات، حق فسخ را درنظر گرفته است. از این حق ، اصطلاحاً تحت عنوان خیارات نام برده می شود. خیارات می تواند برای یک طرف یا هر دو طرف معامله و یا حتی نفر ثالث برقرار شود.

دعوای تأیید فسخ قرارداد دعوای تأیید فسخ قرارداد به یک مورد ختم نمی شود. این دعوا در مورد برخی از خیارات می تواند مطرح شود. در قراردادهای ملکی، بسیار پیش می آید که عقود میان فروشنده و خریدار به خوبی تنظیم نمی شود. یا اینکه یکی از طرفین از شروط قرارداد عدول می نماید . در نتیجه طرف دیگر ناگزیر به فسخ قرارداد و یا مراجعه به مراجع قضایی برای تأیید فسخ قرارداد می شود . در ادامه برخی از خیارات و نیز دعاوی ملکی مربوط به آن به اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت. دعاوی مربوط به فسخ قرارداد در امور ملکی معمولاً یکی از موارد زیر می باشند: تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعیض صفقه تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس تأیید انفساخ قرارداد

حق فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط ممکن است در یک قرارداد، شرط یا شروطی ذکر شود که یکی از طرفین قرارداد را متعهد به انجام آن نماید. چنانچه این تعهد صورت نپذیرد طرف مقابل می تواند به دلیل عدم انجام تعهد قرارداد را فسخ نماید. شروط سه گانه(شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه) اگر متعهد به انجام هر یک از شقوق شرط، نتواند آن را آنجام دهد، طرف دیگر می تواند ابتدا الزام طرف مقابل به انجام شرط را بخواهد. این امر از طریق ارسال اظهارنامه صورت می گیرد. در صورت عدم تحقق شرط، می تواند آنها را خود انجام داده و هزینه ها را از وی مطالبه کند. درصورت انجام هیچیک از موارد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. وی از طریق مراجعه به دادگاه می تواند اقدام به طرح دعوای حقوقی تأیید فسخ قرارداد نماید. با توجه به اهمیت رعایت فوریت در بعضی از موارد فسخ ، لازم است در اقدام به طرح دعوا این مهم در نظر گرفته شود. تعیین مدت و تأثیر آن در فسخ قرارداد در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، لازم است برای آن مدت تعیین شود. گاه ممکن است مدتی در قرارداد برای خیار شرط ذکر نشده باشد. در این صورت، مدت خیار بر اساس عرف معلوم خواهد شد. که این مهلت از تاریخ عقد قرارداد تا روز انتقال سند خواهد بود. برخی اصطلاحات مندرج در قراردادها جزء خیار شرط نیست مرسوم است در برخی قراردادها، طرفین، جملات و عباراتی را ذکر می کنند که ربطی به خیار شرط ندارد. به عنوان مثال عبارت: «در صورت پشیمان‌ شدن از معامله …» و یا «در صورت انصراف از قرارداد مبلغ … بابت ضرر به طرف مقابل …..» هیچکدام بیانگر خیار شرط نمی باشند. این شروط حتی ممکن است اصل قرارداد را نیز مخدوش سازند. خواهان و خوانده در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، خواهان کسی است که شرط مندرج در قرارداد به نفع او قید شده است. خوانده نیز طرف مقابل او یا کسی است که متعهد به انجام شرط بوده است.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، در دعاوی ملکی دادگاه صالح، دادگاه محل ملک می باشد. آیا رأی دادگاه نیاز به صدور اجراییه دارد؟ خیر. رأی دادگاه که مبتنی بر تأیید فسخ قرارداد است جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. دعوای فسخ, مالی یا غیرمالی است؟ دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، می تواند جنبه مالی و یا جنبه غیر مالی داشته باشد. وقتی دعوا جنبه مالی دارد که حقوقی که خواهان بدنبال آن بوده از منظر پولی قابل محاسبه و در حال تضییع باشد. مطالبه خسارت یا استرداد وجه خواهان می تواند همزمان با دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، دعوای خسارت یا استرداد وجه را نیز تقدیم دادگاه کند.

در نمونه دادخواست فسخ معامله و استرداد مبیع ابتدا باید مشخصات خواهان و خوانده ذکر شود. در ادامه نیز خواسته و بهای آن نیز باید تعیین شود. در ادامه به یک نمونه دادخواست فسخ معامله و استرداد مبیع اشاره می کنیم. احترام به استحضار می رساند اینجانب — طی مبایعه نامه ای در تاریخ —- خودروی پرایدی به شماره انتظامی —- شماره موتور — و شماره شاسی —- را تحت شرایط مندرج در مبایعه نامه مارالذکر به خوانده جناب آقای —- منتقل نموده ام. لکن متأسفانه مشارالیه به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده است. نظر به اینکه در بند آخر قرارداد مذکور قید شده است «در صورت انجام نشدن بندهای فوق توسط هر کدام از طرفین قرارداد فسخ و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان در نظر گرفته می شود. در همین راستا ازآنجاکه ایشان حاضر به انجام تعهدات خویش نبوده اند اعلام اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به وسیله اظهارنامه شماره —- به اطلاع خوانده محترم رسانده ام.

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی ناشی از قراردادها و ملکی با ما تماس بگیرید

پست های مرتبط