دانستنیهای حقوق

Details

قدم اول لازم است بدانیم وجه التزام و خسارت قراردادی چیست و در ادامه به شرایط دریافت آن بپردازیم. وجه التزام چیست؟ زمانی که دو شخص با یکدیگر قرارداد می بندند، هر یک از آنها تعهداتی را بر عهده می گیرند. در برخی قرارداد ها پیش بینی می شود که در صورتی که هر یک از طرفین به تعهد خود عمل نکند، مبلغی را به طرف دیگر بپردازد. این مبلغ وجه التزام نام دارد. خسارت قراردادی چیست؟ زمانی که به شما از بابت یک معامله یا قرارداد خسارتی وارد می شود ، شما می توانید مطالبه خسارت نمایید. این خسارت به دو شکل است. گاهی این خسارت را در قرارداد خود پیش بینی کردید، که به آن خسارت قراردادی یا همان وجه التزام قرارداد گفته می شود. گاهی نیز در قرارداد پیش بینی نشده است که به آن خسارت قانونی گفته می شود. در نتیجه وجه التزام همان خسارت قراردادی است و تفاوتی با یکدگیر ندارند. وجه التزام در قانون مدنی: ماده ی 230 قانون مدنی به موضوع وجه التزام اختصاص دارد. این ماده بیان می نماید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌ تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.» حقوقدانان از نظر ماهیتی وجه التزام را خسارت قراردادی می دانند که توسط طرفین تعیین شده و این توافق آنها با توجه به ماده 10 قانون مدنی معتبر است. در واقع زمانی که فرد متعهد به تعهد خود عمل نمی نماید یا با تاخیر تعهد را انجام می دهد، به متعهد له (کسی که تعهد به نفع او شده) خسارت وارد می شود. مبلغ خسارت قراردادی برای جبران این خسارت پیش بینی شده است. مزیت پیش بینی وجه التزام این است که متعهد له فقط باید عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را ثابت کند و نیازی نیست ثابت کند که از تخلف متعهد به او ضرری وارد شده است. در حالی ک در مواردی که وجه التزام پیش بینی نمی شود، متعهد له باید ثابت کند که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده و همین موضوع باعث ورود ضرر به او شده است.

انواع وجه التزام / انواع خسارت های قراردادی متعهد به دو صورت ممکن است از تعهد خود تخلف کند: متعهد به کلی تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت ممکن است در قرارداد یک مبلغ کلی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام تعیین شده باشد. به این خسارت عدم انجام تعهد گفته می شود. متعهد تعهد خود را با تاخیر انجام دهد. در این صورت ممکن است در قرارداد برای هر روز تاخیر مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد. به این خسارت تاخیر در انجام تعهد گفته می شود. وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه چه تفاوتی دارند؟ خسارت تاخیر تادیه خسارتی است که از بابت دیرکرد پرداخت وجه نقد از سوی بدهکار به طلبکار داده می شود. خسارت تاخیر تادیه در ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. به طور کلی تفاوت های وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه را در موارد زیر می توان خلاصه کرد: خسارت تاخیر تادیه تنها اختصاص به تعهدات پولی آن هم از نوع وجه رایج دارد. در حالی که در قرارداد ها نسبت به هر نوع تعهدی می توان وجه التزام پیش بینی کرد. میزان خسارت تاخیر تادیه توسط دادگاه و با توجه به شاخص سالانه تورم تعیین می شود، اما مبلغ وجه التزام با توافق طرفین معین می شود. در تعیین خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاخش شاخص تورم شرط است، ولی در تعیین وجه التزام شرط نیست. در چه قرارداد هایی می توان وجه التزام شرط کرد؟ در ماده ی 230 قانون مدنی، گفته شده «اگر در ضمن معامله…» برخی حقوقدانان واژه ی عقد و معامله را به یک معنا می دانند. اما برخی دیگر معتقدند که عقد و معامله با یکدیگر تفاوت دارند. نظر این گروه این است که معامله به رابطه ی حقوقی گفته می شود که به امور مالی مربوط باشد. بر همین اساس برخی وجه التزام را تنها مختص عقود تملیکی می دانند. در حالی که چنین نظری صحیح به نظر نمی رسد. وجه التزام مختص نوع خاصی از قرارداد نیست. به طور کلی در مورد هر تعهدی که ضمن عقود بر عهده ی افراد قرار می گیرد می توان وجه التزام تعیین کرد.

شرایط دریافت وجه التزام و خسارت قراردادی چیست؟ در صورتی که قرارداد شما به درستی تنظیم شده باشد و در آن وجه التزام پیش بینی شده باشد، شما می توایند آن را مزالبه نمایید. مطالبه خسارت قراردادی می تواند همراه با خواسته دیگری در دادگاه مطرح شود و هم می توانید به تنهایی از دادگاه مطالبه نمایید. به طور مثال می توانید درخواست تحویل ملک را به انضمام خسارت وجه التزام بخواهید و یا به تنهایی فقط خسارت قراردادی خود را مطالبه کنید. دادگاه صالح برای رسیدگی به وجه التزامی کجاست؟ برای رسیدگی به دعوای مطالبه ی وجه التزام، از نظر ذاتی دادگاه های عمومی و حقوقی صالح هستند. از نظر محلی نیز دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است. لازم به ذکر است اگر مجموع مبلغ خسارت قراردادی از 20 میلیون تومان کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت قراردادی: خواهان: .......... فرزند: ............. سن:......... شغل:آزاد به نشانی: ..... خوانده: ............ فرزند:....... سن : ........... شغل: آزاد به نشانی: ......... وکیل یا نماینده قانونی: خواسته موضوع و بهای آن: مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد مذکور در ماده 6 قرارداد مورخ 86 علی الحساب مقوم به ...............میلیون ریال دلایل و منضمات داخواست (مدارک): 1- قرارداد فی مابین 2- وکالتنامه دادگستری 3- پروانه ساختمان ریاست محترم دادگاه شرح دادخواست با سلام و تقدیم احترام به استحضار عالی می رساند موکل و خوانده محترم به موجب قرارداد پیوست (مبایعه نامه عادی) در مورد ساخت و تجمیع دو پلاک ثبتی با یکدیگر توافق نموده اند طبق ماده 5 قرارداد مورد اشاره دوره ساخت نهایتا 12 ماه می باشد که شروع آن نیز از تاریخ اخذ جواز ساخت و تخلیه ملک توسط مالک وتحویل آن به سازنده نموده و همچنین خوانده محترم (سازنده) در تاریخ 87 مجوز ساخت را از مرجع مربوطه اخذ نموده اند با عنایت به مراتب فوق صدور دستور آن مقام مبنی بر پرداخت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام قرارداد وفق بند 2 از قسمت ب ماده 6 قرارداد فی مابین از زمان وقوع تخلف تا زمان تحویل ملک مورد استدعاست بدوا صدور قرار تامین خواسته مورد استدعا است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

پست های مرتبط