دانستنیهای حقوق

  • صفحه اصلی
  • الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک
Details

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک، نقل و انتقال خودرو و معامله نسبت به آن به طرق مختلف صورت می گیرد. گاهی طرفین (خریدار و فروشنده) با هم به مرکز شماره گذاری و فک پلاک مراجعه می نمایند و پس از فک پلاک و تنظیم شناسنامه جدیدِ مالکیتِ خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه و سند انتقال قطعی منقول یا همان بنچاق را تنظیم و امضاء می کنند. این راه اگر با تنظیم مبایعه نامه عادی که حاوی تاریخ تحویل خودرو، مبلغ و... باشد مطمئن ترین مسیر در خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو است. در صورتی که طرفین بدین طریق اقدام ننمایند و فروشنده نیز برای اعطای وکالت فک پلاک و تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نگردد خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و فک پلاک ندارد. بنابر آنچه گفته شد نقل و انتقال خودرو به اشکال زیر صورت می گیرد: -پس از توافق خریدار و فروشنده و تنظیم مبایعه نامه عادی، فروشنده جهت فک پلاک و تنظیم سند رسمی به خریدار وکالت اعطاء نماید. - پس از توافق خریدار و فروشنده و تنظیم مبایعه نامه عادی، خریدار و فروشنده به مرکز شماره گذاری و فک پلاک مراجعه نمایند و پس از مبادله ثمن معامله، نسبت به امضاء اسناد فک پلاک اقدام نمایند تا شناسنامه جدید مالکیت تنظیم و صادر گردد. -پس از توافق خریدار و فروشنده، طرفین نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی اقدام نمایند حال اگر فروشنده با دعوت خریدار به مرکز فک پلاک جهت فک پلاک مراجعه نماید که مشکلی بروز نخواهد کرد، در صورت عدم تمکین فروشنده نسبت به فک پلاک و تنظیم سند رسمی، برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی یا شورا حل اختلاف و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو باقی نمی ماند.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو : دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو، دادگاه یا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است (دعاوی مالی 20 میلیون تومان و پایین تر در صلاحیت شورای حل اختلاف و بالای 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است) نکات مهم شکایت فک پلاک خودرو : فک پلاک خودرو به عهده خریدار است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده به خریدار وکالت می دهد که در مهلت مقرر با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به فک پلاک خودرو اقدام کند. مطابق مقررات، مسئولیت تخلفات و جرایم ارتکابی توسط خودرو، برعهده مالک پلاکی است که بر خودرو الصاق شده است بنابراین پس از فروش خودرو باید سریعا نسبت به فک پلاک خودرو اقدام شود. گاهی وکالتی که فروشنده به خریدار می دهد مقید به مهلت است. چنانچه پس از انقضای مهلت، خریداری هیچ اقدامی در خصوص مورد وکالت انجام ندهد، فروشنده می تواند علیه خریدار دعوای الزام به فک پلاک مطرح نماید. طرح دعوی الزام به فک پلاک فقط از طرف کسی که قانوناً پلاک به نام وی ثبت شده است امکان پذیر است. در صورتی که خودرویی خریداری نموده اید و فروشنده از تنظیم سند امتناع می کند. الزام از طریق دادگاه مراجعه به وکیل متخصص دعاوی حقوقی وکیل متخصص قراردادها، مهمترین گام پیش روی شماست. از جمله عقودی که این روزها در روابط بین انسان ها به شکل چشم گیری فزونی یافته عقد بیع است. افراد برای تامین نیازهای خود، ناگزیر از انعقاد عقد بیع هستند. عقد بیع نیز تملیک عین است به عوض معلوم که این تملیک در اثر ایجاب و قبول بین فروشنده و حصول تراضی بین آنها حاصل می شود به این معنی که هرگاه مالک اتومبیل قصد داشته باشد خودروی خود را بفروشد، پیشنهاد فروش آن را در قالب یک ایجاب حقوقی به خریدار می دهد و خریدار با بررسی جوانب امر می تواند این پیشنهاد را قبول کند و این امر در قالب بیع نامه بین طرفین صورت می گیرد و در اثر تحقق تراضی، مبایعه نامه ای بین دو طرف تنظیم می شود که حاکی از انتقال مالکیت خودرو به خریدار است. اما تا اینجا به دلیل عدم تنظیم سند رسمی مالکیت خریدار نمی تواند مالکیت خود بر این خورو را اثبات کند و دقیقا همین جاست که اهمیت تنظیم سند رسمی خودرو برای خریدار روشن می گردد. زیرا تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خریدار تنظیم نشده است او نمی تواند حق مالکیت خود را در محاکم و مکان های دیگر به اثبات برساند. بنابراین لازم است بعد از انعقاد قرارداد بیع خودرو بلافاصله برای تنظیم سند رسمی آن اقدام شود. حال اگر فروشنده خودرو برای تنظم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حضور نیابد، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را اقامه نماید که این دعوی به طرفیت مالک اولیه خودرو اقامه می شود. لازم به ذکر است با توجه ب منقول بودن خودرو این دعوی بیاد در دادگاه محل اقامت خوانده و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشه باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. این دعوا حسب مورد و با توجه به ارزش خواسته در دادگاه یا شورای حل اختلاف طرح می شود. توجه داشته باشید که از نظر مقررات قانونی داشتن برگ سبز برای مالک خودرو کافی است ولی عرفا سندی هم تحت عنوان سند انتقال قطعی یا بنچاق در دفتر خانه های اسناد رسمی تنظیم می شود اگر فروشنده آن را به هر دلیل برای شما تنظیم نکرده قطعاً در مرحله فروش خودرو مشکل خواهید داشت.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک خواسته: تحویل خودرو ، تحویل مدارک خودرو، فک پلاک و تنظیم سند رسمی ریاست محترم شورای حل اختلاف منطقه 4 تهران باسلام احتراماً به استحضار می رساند: موکل اینجانب به موجب مبایعه مورخ ............... یک دستگاه خودروی ......... به شماره شهربانی ایران ........... مدل ............. به رنگ ........ به شماره موتور ................. و شماره شاسی ................... را از مالک قانونی آن خانم ................ (خوانده ردیف اول) خریداری نموده و کلیه ثمن معامله را فی المجلس به فروشنده پرداخت نموده است. همچنین موکل وکالتی جهت فروش و فک پلاک خودروی مذکور به شماره ................ مورخ .......................... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ....... تهران از خوانده ردیف اول اخذ نموده است. خوانده ردیف اول نیز وکالتی جهت فروش و فک پلاک از مالک اولیه آن آقای ............... (خوانده ردیف دوم) به شماره ............... مورخ .................... تنظیمی در دفترخانه شماره .......... تهران اخذ نموده است. ولیکن تا به حال با وجود مراجعات مکرر، خواندگان از تحویل خودرو و مدارک آن و تنظیم سند رسمی به نام موکل سر باز زده اند. لذا با توجه به اینکه اطلاق عقد اقتضای فوریت دارد صدور حکم به الزام خواندگان به تحویل خودرو، تحویل مدارک، فک پلاک و تنظیم سند رسمی به علاوه کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. نکته: ارسال اظهارنامه به خوانده برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی شرط لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک پلاک نیست ولیکن برای اتمام حجت و یا در مورد افرادی که احتمال می رود از طرح دعوا علیه خود واهمه دارند می توان اظهارنامه تنظیم و ارسال کرد.

موسسه حقوقی حامی عدالت متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده هشت بهشت آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی حامی عدالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط