دانستنیهای حقوق

Details

نمونه قرارداد فروش سهام این قرارداد فی‌مابین آقای ………. فرزند………. به شماره شناسنامه ………. و شماره ملی ………. به نشانی………. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقایان /خانم‌ها (نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی) و شرکت………. به شماره ثبت………. ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌های ………. به نمایندگی آقای ………. نوروزی که در این قرارداد متفقاً به اختصار «طرف اول» نامیده می‌شود از یک طرف و آقای ………. فرزند………. به شماره شناسنامه………. شماره ملی………. به نشانی………. که در این قرارداد به اختصار «طرف دوم» نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱- موضوع قرارداد واگذاری و انتقال منافع مادی و معنوی و کلیه حقوق قانونی و شرعی مرتبط و ناشی از سهام کلیه سهامداران شرکت………. به شماره ثبت………. و تمامی حقوق متعلق و ناشی و قائم به شخصیت حقوقی شرکت موصوف از سوی طرف اول و شرکت مذکور به طرف دوم برای مدت تعیین شده در این قرارداد. ماده ۲- مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد تا ۱۰ سال شمسی و به شرط حیات طرف دوم در طول مدت مذکور می‌باشد. تمدید مدت این قرارداد پس از انقضاء مدت با توافق طرفین به هر مدت و با هر شرایط جدید دیگر بلامانع بوده و پس از انقضاء مدت و تا زمانی که طرف اول به صورت مکتوب اعمال و اقدامات طرف دوم نسبت به منافع و حقوق موضوع قرارداد را منع ننموده باشد استمرار عملی اقدامات و عدم منع طرف اول به منزله تمدید قرارداد تلقی خواهد شد. تعیین مدت فوق تا فی حق طرف دوم در عدول از حقوق و منافع موضوع قرارداد نبوده و طرف دوم در هر زمان می‌تواند از منافع و حقوق این قرارداد صرف‌نظر نموده و قرارداد را یک طرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفات اداری و قضائی فسخ و از وکالت اعطاء نموده استعفاء نماید. تبصره ۱- در صورتی که طرف دوم در طول مدت قرارداد فوت نماید این قرارداد مختومه تلقی و جانشینان وی به غیر از سود حاصله تا تاریخ فوت طرف دوم هیچ حق دیگری در شرکت نخواهد داشت. تبصره ۲- فوت طرف اول یا هر یک از موکلین ایشان در طول مدت قرارداد به جهت استقلال شخصیت حقوقی شرکت ………. تأثیری در این قرارداد نخواهد داشت. تبصره ۳- در صورتی که طرف دوم در طول مدت قرارداد اقداماتی انجام داده باشد که منافع و حقوق آن بعد از انقضاء مدت حاصل شود منافع مذکور در هر زمان پس از تحصیل متعلق به طرف دوم خواهد بود. ماده ۳- مبلغ قرارداد طرف اول و شرکت ………. کلیه حقوق و منافع موضوع قرارداد را در مقابل اخذ مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال وجه‌المصالحه که فی‌المجلس اقرار به اخذ آن می‌نمایند به طرف دوم صلح نمودند. صیغه عقد با قرار هم جاری گردید و طرفین ضمن قبول عقد، حق هرگونه اعتراضی در خصوص عقد را از خود سلب و ساقط نمودند. ماده ۴- توافقات طرفین ۴-۱ طرفین توافق نمودند تا زمانی که مجمع عمومی شرکت تغییری در مدیران شرکت اعمال ننموده باشد مدیران فعلی در سمت خود ابقاء گردند. ۴-۲ طرفین توافق نمودند کلیه اقدامات مالی و غیرمالی و تصمیمات شرکت و هئیت مدیره و مدیرعامل با نظارت …………طرف دوم انجام پذیرد و در این خصوص عنداللزوم مصوبات مورد نیاز از مجامع شرکت و یا هئیت مدیره اخذ خواهد شد. ۴-۳ طرفین توافق نمودند که کلیه منافع و دیون و بدهی‌های شرکت و هرگونه پاسخگویی در مقابل اشخاص ثالث تا تاریخ انعقاد این قرارداد بر عهده طرف اول بوده و در این خصوص آقای ………. نوروزی به موجب این قرارداد تسویه هرگونه دیون و بدهی شرکت از اموال شخصی خود و پاسخگویی در مقابل اشخاص ثالث را قبول و ضمانت می‌نماید در هر حال و در هر زمان که از عدم انجام تعهدات قانونی و قراردادی و یا اعمال و اقدامات طرف اول خسارتی به طرف دوم داده شود طرف اول مکلف است علاوه بر جبران خسارات وارده مبلغ ………. ریال را به عنوان وجه‌التزام به طرف دوم پرداخت نماید و در صورتی که طرف دوم به هر دلیل رأساً نسبت به جبران خسارات اقدام نماید می‌تواند تا یک و نیم برابر خسارت جبران شده و همچنین وجه‌التزام پیش‌بینی شده را از محل مطالبات یا سایر اموال و دارایی‌های طرف اول به نفع خود ضبط و برداشت نماید. ۴-۴ طرفین توافق نمودند که از تاریخ انعقاد این قرارداد هرگونه اعمال و اقدامی که با تأیید و تصویب طرف دوم انجام شده باشد طرف دوم نیز در مقابل اشخاص و ادعاهای آن‌ها پاسخگو خواهد بود. ۴-۵ طرفین توافق نمودند که ۳% (سه درصد) از هرگونه تسهیلاتی که شرکت از بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ نماید به عنوان حق‌الزحمه مدیرعامل به ایشان تعلق خواهد گرفت و به غیر از حق‌الزحمه مذکور هیچ‌گونه حقوق دیگری از منافع شرکت به مدیرعامل تعلق نخواهد گرفت. ۴-۶ طرفین توافق نمودند که تعیین خط و مشی‌ها و اهداف و برنامه‌های اجرای شرکت و هرگونه تصمیم‌گیری در امور اداری و اجرایی شرکت با طرف دوم و عملیات اجرایی با طرف اول خواهد بود. انتقال دهنده سهام انتقال گیرنده سهام

پست های مرتبط