موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
571
1963
8088
15406
34410
51347
3237378

پیش بینی امروز
2208


IP شما:3.227.249.234

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

وصیت نامه

نظر به ضرورت تنظيم وصيتنامه بعنوان يک اصل شرعى و فرهنگى براى هر فردمسلمان و لزوم آشنائى هموطنان عزيز مواردي به شرح ذيل اعلام مي گردد :

 

 

وصيتنامه :

 موضوع وصيتنامه در مواد 825 الى 860 قانون مدنى مطرح که ذيلا به اهم انهااشاره ميگردد و سپس انواع وصيتنامه (رسمى - عادى - سرى ) توضيح داده ميشود .

 ماده 825 - وصيتنامه بر دو قسم است : تمليکى و عهدى

 ماده 826 - وصيت تمليکى عبارت است از اينکه کسى عين يا منفعتى از مال خودرا براى زمان بعد از فوتش به ديگرى مجانا تمليک کند . وصيت عهدى عبارتستاز اينکه شخصى يک يا چند نفر را براى انجام امر يا امورى يا تصرفات ديگرىمامور مينمايد . وصيت کننده موصى ، کسى که وصيت تمليکى به نفع او شده استموصى له ، مورد وصيت موصى به کسى که به موجب وصيت عهدى ولى بر مورد ثلث يابر صغير قرار داده مى شود وصى ناميده مى شود .

 ماده 837 - اگر کسى به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست .

 ماده 843 - وصيت به زياده بر ثلث برکه نافذ نيست مگر به اجاره وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه کند فقط به سهم او نافذ است.

 

انواع وصيتنامه :

  1. وصيتنامه رسمى – وصيتنامه ايست که مطابق ماده 277 قانون امور حسبى تنظيم شده است .
  2.  وصيتنامه خود نوشت (عادى )- وصيتنامه ايست که موصى به خط خود مينويسد وبدين اعتبار وصيتنامه مزبور را خودنويس ناميده اند . اين نوع وصيتنامهداراى تاريخ روز ، ماه وال به خط موصى بوده و حتما به خط و امضاء موصىبايستى برسد . شايان ذکر است امضاء موصى در اين نوع وصيتنامه ميتواند درحضور مامور گواهى گردد و بعدا درصورت لزوم بعنوان يک سند رسمى معرفى گردد .
  3.  وصيتنامه سرى – وصيتنامه ايست که طبق مقررات مربوط به توديع اسناد امانت گذارده ميشود .

 شرايط وصيتنامه سرى : 

 الف – وصيتنامه بايد کتبىباشد خواه بخط موصى و خواه بخط ديگرى ، اين امر در صورتى است که موصى لالنباشد والا به استناد ماده 281 ق امور حسبى کسى که نميتواند حرف بزندهرگاه بخواهد وصيتنامه سرى تنظيم کند بايد تمام وصيتنامه را به خط خودنوشته و امضاء نمايد و نيز در حضور مامور کنسولى بنويسد که اين برگوصيتنامه اوست و مامور بايد روى پاکت يا لفافيکه وصيتنامه در دست اوستبنويسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است . بنابراين وصيتنامهسرى حتما بايستی به امضاء موصى برسد .

 ب – طرز امانت گذاشتن وصيتنامه سرى در نمايندگيها باين ترتيب است که پاکتيا لفافه حاوى وصيت لاک ومهر شود شخص امانت گذار شخصا روى پاکت تاريختسليم امانت را با تمام حروف در حضور مامور قيد نمايد . مامور کنسولىبعداز تصديق تاريخ ، شماره ترتيبى امانت که در دفتر امانت قيد ميشود ( مامور بايستى قبلا دفتر مستقلى را بنام دفتر امانت تنظيم و در آن اسمامانت گذار ، تاريخ امانت و اسامى شهود را قيد نمايد و به امضاء امانتگذار و شهود برساند ) رسيدى که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت است به امانتگذار تحويل دهد . باستناد ماده 282 ق . امور حسبى وصيتنامه سرى را موصىهمه وقت مى تواند به ترتيبى که براى استرداد اسناد امانتى مقرر استاسترداد نمايد ترتيب آن به اين صورت است که در ستون ملاحظات دفتر امانت ودر مقابل ثبتى که از امانت سند بعمل آمده شخصى که سند را پس مى گيرد باحضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آنرا امضاء نمايد و تاريخ استرداد در ذيلرسيد با تمام حروف قيد گردد در خاتمه تصاوير نمونه اى در خصوص انواعوصيتنامه ، مشخصات دفتر امانت و رسيد مربوطه جهت آشنائى بيشتر همکارانبپيوست ارسال ميگردد.

 

You have no rights to post comments

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics