موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
316
1075
6808
6149
23991
31166
2159317

پیش بینی امروز
840


IP شما:54.224.18.114

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

نگاهى به حقوق زنان شاغل

 

نگاهى به حقوق زنان شاغل

 

دكتر حميديان

 مدير كل هماهنگى امور استان ها قوه قضاييه

نگارنده اين سطور در مقاله اى ديگر با استناد به قانون اساسى و قوانين عادى به حقوقزنان در دوران باردارى و شيردهى پرداخته و ضمن تشريح حقوق مندرج در اين مقرراتضمانت اجراى قانونى اين حقوق و مجازاتهايى را كه قانون كار و قوانين ديگر براىكارفرمايان و مديران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى ديگر موكول نموده كه هماكنون در اين مقاله با عمل به وعده خويش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تكاليفمقرر در اين قانون با توجه به شرايط وامكانات خاطى و مراتب جرم كه مجازات حبس ياجزاى نقدى را براى اين دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازيم. در مقاله قبلىبه اين نكته مهم اشاره نموديم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مقدمه قانون واصول مختلف حمايت از زنان در تمامى عرصه ها را وظيفه تكليفى دولت دانسته و دولت راموظف نموده كه در راستاى اجراى اصول كلى قانون اساسى قوانين عادى لازم را طى لوايحقانونى به تصويب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى كوتاه به قانون حمايتدولت از مادران در دوران باردارى و شيردهى كه در سال 1374 به تصويب مجلس شوراىاسلامى رسيده نموده است. طبق قانون فوق الذكر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت وكارگاههاى مشمول قانون كار موظفند تسهيلات لازم و مناسب را براى تغذيه شيرخوارگانبا شير مادر در جوار محل كار كاركنان زن به صورتى كه مسأله تغذيه شيرخوارگان بهسهولت كامل انجام پذيرد را ايجاد نمايند كه با توجه به صراحت قانونى و به كار بردنكلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهيلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مكان مناسب جهتشيردهى فرزندان درجوار محل كار به صورتى كه تغذيه شيرخوارگان به سهولت و بدون ايجادمشكلاتى براى مادر انجام پذيرد و همچنين تكليفى بودن اين عمل توسط دستگاههاى دولتىو غيردولتى همه وهمه حكايت از اهميت اين موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حالفرزندان ومادران اين اجازه را نيز به مادران داده است كه روزى يك ساعت از وقت ادارىخود را به اين امر اختصاص داده كه اين وقت جزو اوقات كار آنها محسوب مى گردد ونيازى به اخذ مرخصى نيز نخواهد بود و حتى در صورت تمايل مادر مى تواند مرخصى مزبوررا تا 3 نوبت در روز استفاده نمايد. لازم به توضيح است يك ساعت مذكور فقط اختصاص بهشيردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در كودكان را در بر نمى گيردزيرا قانونگذار ايجاد محل نگهدارى كودكان را در جوار محل كار زنان داراى طفلشيرخوار وظيفه تكليفى (نه وظيفه اختيارى) سازمانها دانسته است و نزديكترين فاصله بهمحل كار مادران و ترجيحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل كار مورد تأكيدقانونگذار در ماده 2 آيين نامه قرار گرفته است.

ماده78 قانونكار:

طبق اين ماده دركارگاههايى كه داراى كاركنان زن هستند كارفرمايان مكلفهستند به مادران شيرده تا پايان دوسالگى كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصتشيردادن بدهند. اين فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مى شود و همچنين كارفرمايان مكلفهستند متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط بهنگهدارى كودكان از قبيل شيرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى را ايجاد نمايند. طبق تبصرهماده فوق الذكر ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستى كلكشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبقماده 1 اين آيين نامه مركز نگهدارى اين دسته ازكودكان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش ورفاهى كه كودكان را براى شيرخوارگاه تا 2 سالگى و مهدكودك از 2سالگى تا 5 سالگى وآمادگى قبل از دبستان از 5 سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبقتبصره 4 اين آيين نامه كارگاهها موظفند كه براى بانوانى كه حتى در نوبت دوم نيز درمحل كار به كار مشغولند خدمات خود را در اين رابطه نيز ارائه نمايند.

طبقماده 4 آيين نامه مربوطه نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمانو همچنين سازمان بهزيستى كشور بر اين مراكز نظارت خواهند نمود تا كارفرمايان برخلافمقررات مقرر در اين قانون اقدام ننمايند. بديهى است مسؤوليت رسيدگى به تخلفات وشكايات مراكز نگهدارى كودكان با شوراى نظارت بر مراكز نگهدارى كودكان خواهد بود وحضور افراد عضو در شوراى مركزى نظارت الزامى است علاوه بر اين طبق اين آيين نامهمديران اين مراكز بايد از بين بانوان داراى تحصيلات ليسانس و بالاتر در رشته هاىعلوم تربيتى، روانشناسى، مددكارى اجتماعى، مشاوره و يا مديريت آموزشى با داشتنحداقل يك سال تجربه كار آموزشى در ارتباط با كودك باشد و يا دارا بودن ديپلم باحداقل 5 سال تجربه كار آموزشى و تربيتى در ارتباط با كودك بوده اين مدير در برابرضرر و زيان مادى و معنوى و آسيبهاى احتمالى وارده به كودكان مسؤوليت داشت و بايدپاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر كمبود امكانات كارفرما و مدير مؤسسه مسؤولخواهد بود.

 

هزينه نگهدارى كودكان:

طبق ماده14 آيين نامه كليه هزينههاى مركز اعم از هزينه هاى ثابت و جارى بر عهده كارفرما مى باشد و در مواردى نيز كهنسبت به آنها در اين آيين نامه حكم خاصى قيد نگرديده باشد قوانين جارى كشور، جارىخواهد بود.

مجازات متخلفين از اجراى اين قانون:

طبق ماده16 آيين نامهاجرايى شيرخوارگاهها و مهدكودك ها متخلفين از اجراى اين آيين نامه طبق ماده173 وماده175 قانون كار جمهورى اسلامى ايران تحت پيگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدىو حبس محكوم خواهند شد.

طبق ماده175 قانون كار متخلفان از موارد مذكور درقسمت اول ماده78 قانون كار يعنى كارفرمايانى كه از شير دادن فرزندان توسط مادران دراوقات ادارى جلوگيرى نمايند و يا درهر سه ساعت، نيم ساعت فرصت خالص براى شيردهى درنظر نگيرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف ياتأديه حقوق فرد شاغل يا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى كه داراى تا 10نفر ازكاركنان شاغل است 30 تا 100 برابر حداقل مزد و براى كارگاههاى بالاتر از 100نفر 5تا 10برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر محكوم خواهد شد.
مجازات حبس در صورتتكرار تخلف:

طبق ماده فوق الذكر در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور در آييننامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهد شد. قانونگذار بهدليل اهميت موضوع و به خاطر حمايت از مادران داراى فرزند شيرخوار حداقل 91 روز رابه اين خاطر در نظر گرفته است كه قابل تبديل به جزاى نقدى نباشد.

مجازات عدمايجاد مراكز نگهدارى كودكان:

طبق ماده173 قانون كار كارفرمايانى كه متناسببا تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان ازقبيل شيرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى پيش دبستانى را براى كاركنان شاغل زن ايجادننمايند در كارگاههاى كمتر از يكصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بارتخلف به پرداخت جريمه نقدى از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمىزن شاغل در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد.

لازم به توضيح است طبق تبصره 1ماده 5 آيين نامه اجرايى قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دورانشيردهى مصوب سال 1375 هيأت وزيران وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى نيز وظيفهتكليفى (نه اختيارى) دارند كه متناسب با تعداد مادرانى كه فرزند خود را شير مى دهندنسبت به ايجاد محل مناسب اقدام نمايند. طبق بند5 ماده 7 اين آيين نامه تخلفاتمديران توسط كميته سياستگذارى و نظارت بر ترويج تغذيه با شيرمادر بررسى و جهترسيدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذيربط ارسال خواهد شد كه اين تخلفات طبق ماده 14 آيين نامه ابتدا در كميته هاى استانى مطرح و در صورت تأييد موضوع به مراجعذيصلاح قانونى براى تعقيب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود. لازم به توضيحاست اين آيين نامه بعد از تصويب هيأت وزيران در تاريخ21/9/75 به دفتر مقام معظمرهبرى و معاون اول رئيس جمهورى و دفتر رياست محترم قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحتنظام و كليه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گرديدهاست.

درخواست حقوق گذشته

طبق اصول كلى قواعد حقوقى حق قديم ضايع نمىگردد و در صورتى كه برابر قوانين و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه كسى بوده باشدمى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواستنمايد.

منبع:  www.uranoos.com

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics