اعسار از پرداخت هزينه دادرسی

 

استشهادیه تعدیل تقسیط محکوم به /مهریه