موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
2332
2622
10017
16119
54328
52896
2827361

پیش بینی امروز
2400


IP شما:54.235.55.253

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

پیمان

 

 

موافقت نامه

 

موضوع پيمان: .................................................................................................................................................

نام پيمانكار: ....................................................................................................................................................

شماره: ............................................................................................................................................................

تاريخ: .............................................................................................................................................................

 

 

 

نمونه

موافقت نامه

 

اين موافقت نامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در تاريخ .................. بين .................... كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و ...................... كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

ماده1- موضوع

موضوع پيمان، عبارت است از ....................................................................................

........................................................................................................................................

ماده2- اسناد و مدارك

اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است:

الف- موافقتنامه.

ب- شرايط عمومي.

ج- شرايط خصوصي.

د- برنامه زماني كلي.

ه- فهرست بها و مقادير كار.

و- مشخصات فني(مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي)، دستورالعمل ها و استانداردهاي فني.

ز- نقشه ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

ماده3- مبلغ

مبلغ پيمان(به حروف) ........................................... و (به عدد) .................................... ريال است. مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.

ضريب پيمان، برابر است با ............................................................................................

ماده4- تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار

الف- اين پيمان از تاريخ مبادله آن(ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب- مدت پيمان ......................... ماه است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.

ج- تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورت مجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت ................... ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد.

ماده5- دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي شود، براي ............... ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي شود.

ماده6- نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده ....................... به نشاني .............................. واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود.

ماده7- نشاني دو طرف

نشاني كارفرما .................................................................................................................

نشاني پيمانكار ...............................................................................................................

 

نماينده كارفرما                                   نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                           نام و نام خانوادگي

امضا                                    امضا

 

You have no rights to post comments

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics