موسسه حامی عدالت

منوی اصلی

کانال تلگرام

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مجموعه قوانین آزمون وکالت

قوانین آزمون وکالت

« »

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
136
1938
2074
10667
14551
42762
2985023

پیش بینی امروز
INF


IP شما:3.88.156.58

hamiedalat

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops
4

مشاوره

2

حقوقی

3

یکشنبه، ١۶ آبان ١٣٩۵
آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور
مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ٩٠٩
سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٨٧۵
رأی وحدت رویه شماره ٧۵٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع در رسیدگی به پروندهھایی که در
مرجع قضایی مطرح گردیده و منتھی به صدور رأی قطعی نشده باشد
۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/ شماره ١١٠
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و / گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣٢
نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور  ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
۵/۵/ ٩۴ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ١٣٩۵ / جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٣٢
به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالیکشور و باحضور حضرت
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران
و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام لله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل
۵ منتھی گردید. /۵/ کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۵٠  ١٣٩۵
الف: گزارش پرونده
٣ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی، از شعبة سی و چھارم و /٨/ ۶ ١٣٩۴ /٨٠۴۶/ احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش ٩٠١٢
چھلم دیوان عالی کشور، طی پروندهھای کلاسة ٧٠٠٣۴۵ و ٧٠٠٧٠۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به
طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان ھر کدام از آنھا به شرح ذیل منعکس
میشود:
١. به دلالت محتویات پروندة ٧٠٠٣۴۵ شعبة سی و چھارم دیوان عالی کشور، شعبة ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان اراک
طی پروندة کلاسة ٣۵۴  ٧ در خصوص دعوای آقای نعمتلله... به طرفیت ادارة منابع طبیعی شھرستان تفرش به خواستة احراز
٢٧ اقامه شده است، به موجب /۵/ مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ٢٢٩ واقع در بخش ۶ دھستان فراھان تفرش که در تاریخ ١٣٩٣
١) مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی /٢/ ١۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ١٣٩۴ /۵/ دادنامة شمارة ٣٨۵  ١٣٩۴
قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون
جنگلھا و مراتع شھرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت
در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق
٨، چنین رأی داده است: /٧/ پرونده طی دادنامة شمارة ١٠٠۴  ١٣٩۴
نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ٢۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان »
٢٢ ) طبق تبصرة ١ مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح /۶/ تقدیم دادخواست خواھان ( ١٣٩٣
ظرف مدت پنج سال پس از » در تبصرة مذکور به « ظرف مدت یک سال » برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت
١ (انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ /٢/ طبق بند ١ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر... مصوّب ١٣٩۴ « تصویب این قانون
٣٠ ) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازمالاجرا /٢/١٣٩۴
شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمیبرد؛ بنابراین
قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی ...
«. در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد
٢٨ دادخواستی به /١٢/ ٢. طبق محتویات پروندة کلاسة ٧٠٠۴٠۴ شعبة چھلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ ١٣٩٣
٢ بخش ١ جاپلق روستای برج چشمه / طرفیت ادارة منابع طبیعی شھرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ٢۴
محمود شھرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و ھزینهھای دادرسی به متراژ ۶٨٢٨ مترمربع تقدیم دادگستری شھرستان
١۴ به استناد بند ١ /۵/ اراک نموده که به شعبة ھفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ٣٩۶  ١٣٩۴
١ که مھلت اعتراض مقرر در تبصرة ١ مادة ٩ قانون /٢/ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ١٣٩٢
افزایش بھرهوری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع
رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق میشوند و از سوی دیگر
قانون جدید موجد حقوقی برای خواھانھا و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت

ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع
مستقر در شھرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و
ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة
۶ چنین رأی می دھد: /٧/ ١٣١۵  ١٣٩۴
با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ٩ »
قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواھان خواستة
خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ٩ افزایش بھرهوری رسیدگی به موضوع در
صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد لذا در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای
عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شھرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در
«. شھرستان شازند تعیین تکلیف می گردد
بنابراین چون از شعب سی و چھارم و چھلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامهھای صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة
یک مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
١ آراء متھافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی در امور کیفری /٢/ ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ١٣٩۴
مصوّب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور  حسین مختاری
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
قانونگذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در حقیقت مھلت یک ساله موضوع مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش »
کشاورزی را با ھمان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذینفع چه به صورت طرح دعوی
اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت میبایست در ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبة محترم چھلم دیوان عالی کشور
«. صائب و قابل تأیید است
۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور /۵/ ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٠  ١٣٩۵
اشخاص ذینفع که قبلاً به » ٢٣/۴/ بر اساس تبصرة یک مادة ٩ قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩
اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون
نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة ھیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶
و مطابق بند ١ مادة ۴۵ قانون رفع «... ٢٩ شھرستان مربوط ثبت نمایند /۶/ قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و مراتع مصوّب ١٣۶٧
در تبصرة یک مادة ٩ [قانون افزایش « ظرف مدت یک سال » ١ عبارت /٢/ موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ١٣٩۴
اصلاح شده است. « ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون » ٢٣ ] به /۴/ بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩
بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته
است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندهھایی که ظرف مدت
مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتھی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت ھیأت یادشده خواھد بود.
بنابراین، رأی شعبة چھلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این
۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر /١٢/ رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢
مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

 


مشاوره حقوقی تلفنی

    جزوات آموزشی                                           فایل های صوتی                                         نمونه سوالات آزمون وکالت

 

Web Analytics